ชื่อ-นามสกุล

ดร. ไพโรจน์ เคนวิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรปริญญาตรี ค.บ. ศิลปศึกษา วิทยาลัยครู

โทรศัพท์

0897206113

รูปถ่าย