ประวัติ

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าโป่ง หมู่ 4 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2516 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มแรกจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีนายสด จริยพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าโป่งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนข้าราชการครู 36 คน พนักงานราชการ 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 1 คน ครูธุรการ 1 คน และจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 748 คน

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

คำขวัญ

ใฝ่รู้ ใฝ่ทำแต่ความดี เป็นวิถีนำชัยให้ชีวิต

พันธกิจ

ส่งเสริม...การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สนับสนุน...การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกระบวนการวัดผลระเมินผลจากสภาพจริง
พัฒนา...แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของผู้เรียน และท้องถิ่น
ปรับปรุง...ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ความสนใจ และได้รับการบริการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันถึงประสงค์ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. บุคลากรครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. บุคลากรครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ผู้เรียน ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ

อักษรย่อ

ทป.
สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว

ปรัชญา

โยคาเว ชายเต ภูริ (การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ ด้วยการฝึกฝน)