บุคลากร

นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรี..
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสุนันทา จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสมบัติ ปลายชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสาวอรพิน สหุนิล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายสุดใจ ศรีจันทร์อ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางธีราภรณ์ ศรีจันทร์อ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายประจวบ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางรังษิยา สากุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายเทพพร ร่างเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายปิยะณัฐ สิงห์ลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางสาวประภาพร แดงดา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายจรูญ ดีสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางพรรทิวา เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายวิชัย อุ่นเรือน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสาวสุจิตรา โรมรัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นายปิยะวุฒิ มะสีกา
ตำแหน่ง : ครู..
นายติวานนท์ มหาพรม
ตำแหน่ง : ครู..
นางอมลณัฐ สิงคะกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายธีรพงษ์ วาทโยธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
นางอารยา โสภาประสิทธิผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นางสาวชมพูนุช เจริญวนวิจิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายบัญชา การนอก
ตำแหน่ง : ครู..
นางสาวปฐมาวดี ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
	นางหทัยชนก ศรีรักษ์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ..
	นางมัลลิกา บุริศร์เบญญา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นายอภิชาต ศรีระทัต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นางสาวจิตรฤดี บวกไธสง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นายสรีภาพ สูบกำปัง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
นางสาวเบญจพร พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
 นางสาวสหัทยา สุปินะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
 	นางวารุณี รวมใหม่
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกา..
นายสมบัติ จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง..
นางสาวรัตนา สืบบุตร
ตำแหน่ง : นักการภารโรง..
นายณัฐนนท์ จันทร์ประแดง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นางสาวอาภาภรณ์ ครอบบัวบาน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นางสาววิไลพร นวลนอก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายกฤษณพล ศรีใส
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายอมรรัตน์ บุญปัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายสุรศักดิ์ โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นางสาวอรุณรัตน์ เพชรพูน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..