บุคลากร

 ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
 
 ปริญญาตรี คบ. ภาษอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยคณาสวัสดิ์
 
 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นป.วค. วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชปริญญาโท วิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 0862355987
 ปริญญาตรี ค.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 ปริญญาตรี ค.บ. การวัดผลการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
 
 ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 
 ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 
 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
 ปริญญาตรี วท.บ. พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิ
 
 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคามป.บัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 083-3348051
 ปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
 
 ปริญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปว.ค. วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสงฆ์เลย
 
 วิชาเอกเกษตร
 
  ()
 
 
  ()
 
 
  ()
 
 
  ()
 
 
  ()
 
 
  ()
 
 
  ()
 
 
  ()
 
 
  ()