ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ดร. ไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรปริญญาตรี ค.บ. ศิลปศึกษา วิทยาลัยครู