ชื่อ-นามสกุล

นายถวิล อรัญเวศ

ตำแหน่ง

รอง ผอ.สพป.นม.เขต 4

การศึกษา

ศษ.บ.(ภาษาไทย-มัธยม) จาก มสธ. ปี ๒๕๒๘
ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๘
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๔
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา(กำลังทำวิทยานิพนธ์)
ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

โทรศัพท์

081-7905304

Email

[email protected]

รูปถ่าย