บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายถวิล อรัญเวศ
[email protected]
รอง ผอ.สพท.นม.เขต 4 กำกับดูแลด้าน ICT
ศษ.บ. (มัธยม-ภาษาไทย) จาก มสธ. ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ศษ.ม. (การประถมศึกษา) ม.ขอนแก่น ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) ม.ราชภัฏนครราชสีมา กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ม.ราชภัฏนครราชสีมา
นายพัฒน์ มาสุข
หัวหน้าศูนย์ ICT สพท.นม.เขต 4
ปริญญาตรี
นางสาวเสาวนีย์ บำขุนทด
[email protected]
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางภัชรี เพชรไกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา
นายธิติ ใจรักษา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
นายชาตรี มิตรเจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปริญญาโท
นายภาณุ ปทุมรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปริญญาโท