ประวัติ

ศูนย์ ICT สพท.นครราชสีมา เขต 4 จัดตั้งเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
ระดมทรัพยากรบุคคลจากกลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน ICT เพื่อให้การบริหารจัดการ
ICT พัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน์

ICT พัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

คำขวัญ

ICT พัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พันธกิจ

1. พัฒนาครูแลเบุคลากรด้าน ICT ทุกคน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทุกหน่วยงาน

เป้าหมาย

1. สำนักงานนำ ICT มาใช้ในการพัฒนางานทุกกลุ่มงาน
2. บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
การใช้ ICT เพื่อพัฒนางาน
3 โรงเรียนใช้ ICT

อักษรย่อ

ศูนย์ ICT พัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาการบริหารจัดการ

ปรัชญา

ICT พัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ