ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายถวิล อรัญเวศ
[email protected]
รอง ผอ.สพป.นม.เขต 4
ศษ.บ.(ภาษาไทย-มัธยม) จาก มสธ. ปี ๒๕๒๘ ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๘ ศษ.ม.(การประถมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๔ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา(กำลังทำวิทยานิพนธ์) ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา