ชื่อ-นามสกุล

นายประทีป ปรีชา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา

การศึกษา

พ.ศ.2516 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2519 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2521 ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นต้น (ป.กศ.ต้น) วิทยาลัยครู จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2522 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ. 2526 คุรุศาสตร์บัณฑิต(พลศึกษา) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
พ.ศ.2551 การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์

038-065748 ,081-8651808

Email

[email protected]

รูปถ่าย