บุคลากร

  ชั้นประถมศึกษา ร.ร.วัดตโปทาราม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสมัครสอบ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ประโยคครูพิเศษมัธยม กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
 
  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ประภัสสรวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ชลกันยานุกูล ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตอนต้นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
 
 ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์(สส.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 ปวช. วิทยาลัยเกษตรบ้านอำเภอ ชลบุรี
 
 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
 -