บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมคิด จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปรานี รอดภัยปวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชั้นประถมศึกษา ร.ร.วัดตโปทาราม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสมัครสอบ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ประโยคครูพิเศษมัธยม กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
นางภัสสรา กิฬาภักดิ์
ครูชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ประภัสสรวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ชลกันยานุกูล ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตอนต้นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
นางเพ็ญพิชชา เขียวขำ
ครูจ้างสอน
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์(สส.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวปทิตตา มงคลเฉลิม
ครูจ้างสอน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นายสมคิด สุทธิพงศ์
พนักงานบริการ
ปวช. วิทยาลัยเกษตรบ้านอำเภอ ชลบุรี
นางสาวยุพา เปลี่ยนพิทักษ์
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)