ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายประทีป ปรีชา
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา
พ.ศ.2516 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2519 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2521 ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นต้น (ป.กศ.ต้น) วิทยาลัยครู จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2522 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง พ.ศ. 2526 คุรุศาสตร์บัณฑิต(พลศึกษา) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี พ.ศ.2551 การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี