วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโค้งดาราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และสนองความต้องการของชุมชน

คำขวัญ

เรียนดี มีคุณธรรม
นำประชาธิปไตย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฏิบัติได้เต็มศักยภาพ
3. พัฒนาการเรียนการสอน สื่อละเทคโนโลยี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของนักเรียนและบุคคลากร
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามเป้าหมายของทางโรงเรียน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในอาชีพที่ตนสนใจ
4. นักเรียนเห็นคุณค่า หวงแหนและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. ครูมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี
6. จัดครูได้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และทันต่อเทคโนโลยี
8. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและมีสถานที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
9. อาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
10. การปฏิบัติงานอย่างมีระบบตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
11. โรงเรียนชุมชนมีความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นเต็มความสามารถ

อักษรย่อ

ศ.ด.ร.

ปรัชญา

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข