ชื่อ-นามสกุล

นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์

087-167-8283

Email

[email protected]

รูปถ่าย