บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายบัญชา รอดทอง
ครู
ปริญญาตรี สาขาประถมศึกษา
นางอัจฉราภรณ์ บุญประเสริฐ
ครู
ปริญญาตรี (ค.บ.) ประถมศึกษา
นางสาวเบ็ญจา มะลิทอง
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวจิราภรณ์ เรืองคาม
ครูจ้างสอน
ค.บ.กจิตวิทยาการแนะแนว
นางสาวชนิดา ลวรรณวงษ์
ครูศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองผักนาก
ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพินิตย์ แสงสว่าง
พนักงานบริการ (ช่างไม้ 2)
ม.ศ.3
นางสาวขวัญนภา เจริญวัย
ครู
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
นางสาวบุญช่วย ภู่ระหงษ์
ครู
ปริญญาตรี ปฐมวัย
น.ส.สรวงทิพย์ สว่างศรี
ครู
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ กศ.ม.การบริหารการศึกษา