ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร