ชื่อ-นามสกุล

นายสมนึก ศรีเสน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน

การศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์

081-9443765

Email

[email protected]

รูปถ่าย