ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมนึก ศรีเสน
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
นายสุทิพย์ ภูฆัง
-
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2542-2548
-
นายพิสิฐ สุนทรวิภาต
-
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2539-2541
-
นายอนันต์ บุญยรังษี
-
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2513-2539
-
นายบุญช่วย หงษ์ทอง
-
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2510-2513
-