ชื่อ-นามสกุล

นายจักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

โทรศัพท์

034751352

Email

[email protected]

รูปถ่าย