คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
พัสวี เจริญลาภ
ประธานนักเรียน
เมตตรา ลาทอง
รองประธานนักเรียน
อภิชญา เจริญสุข
เลขานุการสภานักเรียน
มัลลิการตี ไพรวัลย์
สมาชิกสภานักเรียน
พิมลภัส กล่ำกลิ่น
สมาชิกสภานักเรียน
อภิสิทธิ์ ศิริโวหาร
สมาชิกสภานักเรียน
กนกวรรณ เหลาเกตุ
สมาชิกสภานักเรียน
อทิตยา พนณรงค์
สมาชิกสภานักเรียน
สุนิสา พัฒจันทร์หอม
สมาชิกสภานักเรียน
เกียรติศักดิ์ คำใจดี
สมาชิกสภานักเรียน
นฤมล ระวังภัย
สมาชิกสภานักเรียน
พัชราภา ฉิมพิบูลย์
สมาชิกสภานักเรียน