ประวัติ

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง(สหราษฎร์อุทิศ) ตั้งอยู่เลขที่ 107
ถนน สมุทรสงคราม- บางแพ ตำบล อัมพวา อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ 75110 โทรศัพท์ 034 – 751352 โทรสาร -
e-mail
1.2 สังกัด เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2. นายจักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการวัดผลการศึกษา
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับแต่งตั้ง) - คน
2.3 ประวัติของสถานศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง(สหราษฎร์อุทิศ) เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับเงินจาก
ราษฎรสร้างแบบปั้นหยาชั้นเดียว ขนาด ๓ ห้องเรียน โดยอาศัยที่วัดนางวัง มี นายล้วน บุญภมร เป็นครูใหญ่ คนแรก
- พ.ศ. ๒๔๙๔ อาคารชำรุดมากทางอำเภอและเทศบาลจัดการทอดกฐินปลูกสร้างใหม่แต่ยังไม่เสร็จ มีนายทิวา ศุภนิมิตร เป็นครูใหญ่
- พ.ศ. ๒๔๙๖ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ รวมทุนเดิมสร้างแบบ ป.๑ มีมุข
ขนาดกว้าง ๓.๕ / ๗ เมตร ตัวอาคาร ๙ / ๒๘ เมตร และต่อเติมด้านด้านข้างอีก ๑ หลัง โดยเงินจากเทศบาล
- พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อเติมอาคารหลังขวางอีก ๑ ห้องเรียน มีนายชนะ กำศิลปชัย เป็นครูใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๐๓ เทศบาลต่อเติมห้องเรียนอีก ๑ ห้องเรียน
- ๑ เมษายน ๒๕๐๖ ได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลอัมพวา มีนายถวิล ภู่สุวรรณ เป็นครูใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๐๘ อาคารเรียนชำรุดมากของบประมาณจากเทศบาลมาซ่อมแซมมีนายศิริ เสมาชัย เป็นครูใหญ่
- พ.ศ.๒๕๑๐ เทศบาลได้ให้งบก่อสร้างมุข หันหน้าออกริมถนน
- พ.ศ. ๒๕๑๕ องค์การสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ แบบ ๐๐๔ มี ๘ ห้องเรียน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕
- พ.ศ.๒๕๒๓ นายศิริ เสมาชัย เกษียณอายุราชการ
- ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ เทศบาลแต่งตั้งให้นายอำภรณ์ คำสกุล มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๓
- ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓ เทศบาลโอนย้ายนายประหยัด ไชยนวรัตน์ จากโรงเรียนเทศบาล ๒
วัดเกษมสรณาราม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง ๖ กันยายน ๒๕๒๕
- ๗ กันยายน ๒๕๒๕ เทศบาลแต่งตั้งให้นายอำภรณ์ คำสกุล มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๕
- ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๕ เทศบาลโอนย้าย นางนิสา สุริยัน จากโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม
มาดำรงตำแหน่งรักษาการณ์ ตำแหน่งครูใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๒๕ สำนักการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้งบประมาณสร้างโรงอาหาร มีนางนิสา สุริยัน เป็นรักษาการณ์ ตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๖
- ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๖ นางนิสา สุรัยัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๒๗ สำนักการศึกษาท้องถิ่น ให้งบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียน อีก ๒ ห้องเรียน
และในเดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกัน นางสาวประ ทรัพย์ชัยนนท์ มอบที่ดินจำนวน ๙๒ ตารางวา ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน มีนางนิสา สุริยัน เป็นครูใหญ่
- พ.ศ.๒๕๒๙ เทศบาลให้งบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ มีนางนิสา สุริยัน เป็นครูใหญ่
ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
- ๒ ตุลาคม ๒๕๓๑ นางนิสา สุริยัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗
- พ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างสนามคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียน ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร งบประมาณ ๘๔,๔๓๐ บาท จาก ส.ส.วิโรจน์ ณ บางช้าง
- พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนพระราชทาน ขนาดเล็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางนิสา สุริยัน รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
- ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ นางนิสา สุริยัน เกษียณอายุราชการ
- พ.ศ. ๒๕๓๙ นางเพ็ญศรี อุปถัมภ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้งบประมาณก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม.
พร้อมท่อพักทุกระยะไม่เกิน ๑๐ เมตร งบประมาณเทศบาล ๕๘,๐๐๐ บาท
- พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ ด้านหลังอาคารเรียนไม้ จำนวน ๑๐ ห้อง
ขนาด ๑.๘๐ / ๑๒.๕๐ เมตร มีที่นั่งถ่าย ถังอาบน้ำ ฝักบัว ปูกระเบื้อง งบประมาณอุดหนุน เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐ บาท
- ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ นางเพ็ญศรี อุปถัมภ์ ได้ลาออกจากราชการ
- ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ นายวิชิต ไวทยานุวัตติ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ด้านหลังอาคารเรียนรูปตัวยูลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตรฝาปิดตะแกรง ๑ ที่ งบประมาณเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ขออนุมัติรื้อถอนโรงอาหารและก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน
- พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้งบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นจำนวน
๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท เงินสมทบเทศบาลตำบลอัมพวา จำนวน ๒,๓๐๕,๐๐๐ บาทรวม ๔,๙๔๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๖ ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องเอนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๕ เมตร ยาว๒๘ เมตร แบบแปลน ๓/๖ เริ่มก่อสร้าง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม๒๕๔๓ และทำบุญเปิดอาคารเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ มีนายวิชิต ไวทยานุวัตติ เป็นอาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้งบประมาณติดตั้งประตูอลูมิเนียม จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งม่านปรับแสงอลูมิเนียมอบสี ชนิดแนวตั้ง ๒ ห้อง งบประมาณเทศบาล ๖๔,๘๑๘ บาท
- พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้งบประมาณก่อสร้างห้องประกอบอาหารขนาด กว้าง ๔ เมตรยาว ๘ เมตร ต่อจากอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น และทำบันไดเชื่อมระหว่างอาคารไม้ งบประมาณเทศบาล๓๑๘,๐๐๐ บาท มีนายวิชิต ไวทยานุวัตติ เป็นอาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณจากเทศบาล จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่อง และห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑๕ ชุด มีนายวิชิต ไวทยานุวัตติ เป็นอาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ก่อสร้างรั้วและเหล็กดัดหน้าโรงเรียนจากงบประมาณเทศบาล ค่าเหล็กดัด จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท(๑๐ ช่อง)มีนายวิชิต ไวทยานุวัตติ เป็นอาจารย์ใหญ่
- ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้กำหนดปรับปรุงตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ คือ นายวิชิต ไวทยานุวัตติ
- ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ดำเนินการรื้อถอน อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้องเรียนและห้องน้ำด้านหลังอาคารเรียนไม้ จำนวน ๑๐ ห้อง ขนาด ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร และก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตามแบบแปลน สน.ศท.๓/๑๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๕)
เป็นเงิน ๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นทดแทน มีนายวิชิต ไวทยานุวัตติ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ เริ่มสัญญาการก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
ตามแบบแปลน สน.ศท.๓/๑๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๕) เป็นเงิน ๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท เงินงบประมาณอุดหนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนายวิชิต ไวทยานุวัตติ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ นายวิชิต ไวทยานุวัตติ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
- ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ เทศบาลแต่งตั้งให้ นายมนพ ดิษฐปัญญา ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แทน นายวิชิต ไวทยานุวัตติ
- ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ รับมอบอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนตามแบบแปลน
สน.ศท.๓/๑๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๕) และเข้าใช้อาคาร เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ มีนายมนพ
ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบ
- ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน(ตามแบบเลขที่ ๒๐/ ๒๕๔๘) ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร(ตามเทศบัญญัติปี ๒๕๒๘)แต่สร้างจริง ยาว ๒๐ เมตร เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท มีนายมนพ ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณ อุดหนุน จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อสร้าง โครงหลังคากรองแสงแดด (ตามแบบเลขที่ ๓๒ / ๒๕๔๕ ) ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร
ยาว ๓๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท มีนายมนพ ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณเงิน อุดหนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โครงการศูนย์การเรียนรู้ ประจำท้องถิ่น) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีนายมนพ ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณเงิน อุดหนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกาย เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการเปิดศูนย์การออกกำลังกาย ให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการ มีนายมนพ ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- พ ศ ๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณเงิน อุดหนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสนับสนุนอุปกรณ์ชุดการสอน มัลติมีเดีย เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มี ๑ ห้องสัญญาณ แม่และ ห้องลูก ๔ ห้อง มี นายมนพ ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.......
- พ.ศ.๒๕๕๐
- ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณจากเทศบาล ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลตาม
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๐ หน้า ๖๘ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท มีนายมนพ ดิษฐปัญญา เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายมนพ ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาย้ายไปดำรง-ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดป้อมแก้ว ฯ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ตามคำสั่งที่........../๒๕๕๐)
- ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เทศบาลแต่งตั้งให้ นายบรรลือ สมบูรณ์ ครู คศ. ๒ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แทน นายมนพ ดิษฐปัญญา (ตามคำสั่งเทศบาลที่ ๓๑๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐)
- ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้งบประมาณจากเทศบาล ค่าติดตั้งราวบันไดสแตนเลส อาคาร ๑ (ตามแบบเลขที่........./๒๕๕๐) ตามเทศบัญญัติปี ๒๕๕๐ หน้า ๖๘ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท มี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณอุดหนุน จากกรมส่งเสริม เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท มีนายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- …………………๒๕๕๐ (เข้าดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๕๐) ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุน ค่าซ่อมแซมสำหรับทาสีอาคาร ๑ เป็นเงิน ๒๖๙,๗๓๕ บาท มีนายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ..............................๒๕๕๐ ได้รับงบจากเทศบาล ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้างประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร จำนวน ๑๒ ชุด และขนาดกว้างประมาณ ๖๐ ซม. ยาวประมาณ ๒.๑๕ เมตร จำนวน ๔ผืน ตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท มี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริม ฯ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ เด็กเล็กขนาด ๖ คน จำนวน ๗ ชุด (๒,๕๐๐) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท
- ค่าจัดซื้อตู้ไม้เป็นอุปกรณ์การสอน จำนวน ๕ ชุด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐บาท (๕,๐๐๐ บาท)
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยวจำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ( ๘๐๐ บาท)
- ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒๒,๔๐๐ บาท มี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้รับเงินงบประมาณจากเทศบาลค่าครุภัณฑ์ โดยการจัดทำโต๊ะครูจำนวน ๒ ตัว ( ขนาด ๘๐x๑๒๐x๗๕ ซ.ม.) ตามเทศบัญญัติปี ๒๕๕๑ หน้า ๘๓ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาทมี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจากเทศบาล ค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าติดตั้งผ้าม่านกรองแสง จำนวน ๒ ห้องเรียน ตามเทศบัญญัติปี ๒๕๕๑ หน้า ๘๓ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท มี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจากเทศบาล ค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าจัดซื้อตู้ใต้หน้าต่างจำนวน ๒ ใบ ตามเทศบัญญัติปี ๒๕๕๑ หน้า ๘๓ เป็นเงิน ................. บาทมี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจากเทศบาล ค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าติดตั้งกระดาษไวท์บอร์ด จำนวน ๖ ห้อง (ขนาดกระดาน ๑๒๐x๒๔๐ ซ.ม.) ตามเทศบัญญัติปี ๒๕๕๑ หน้า ๘๓ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาทมี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณ (อุดหนุน) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยปูกระเบื้องพื้นอาคาร ๑ และติดตั้งผนังอลูมิเนียมพร้อมกระจกติดต่อประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท มี
นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณ (อุดหนุน) ค่าครุภัณฑ์กรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จำนวน ๒๐ ชุด เป็นเงินทั้งหมด ๖๖๖,๐๕๐ บาท มี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณ (อุดหนุน) จากกรมให้จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้
o โต๊ะเก้าอี้เด็กนักเรียน ชนิด ๖ ที่นั่ง ๒ ชุด ๕,๐๐๐ บาท
o โต๊ะเก้าอี้เด็กนักเรียน ชนิดเดี่ยว ๑๐ ชุด ๑๐,๐๐๐ บาท
o โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ๕ ชุด ๑๗,๐๐๐ บาท
o ตู้เก็บอุปกรณ์ ๑ ตู้ ๕,๐๐๐ บาท
o โต๊ะเทเบิลเทนนิส ๓,๐๐๐ บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท มี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณ (อุดหนุน) สร้างส้วม ๑๐ ที่นั่ง (ส.๑๐) งบประมาณ ๔๕๔,๐๐๐ บาทมี นายบรรลือ สมบูรณ์ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ(อุดหนุน) จากกรมให้จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้
กล้องถ่ายรูปSONY CYBER- SHOT S SERIES (สีดำ)ความละเอียด ๑๐.๑ล้านฟิกเซล พร้อมออฟติคอลซุม ๔เท่า จอ LCD ๒.๗ นิ้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๐ บาท
o รถจักรยานยนต์
- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เทศบาลแต่งตั้งให้ นายจักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร ครู คศ. ๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามคำสั่งเทศบาลที่ /๒๕๕๒ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๕๒)
- ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง(สหราษฎร์อุทิศ) สังกัดเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
**********************
รายนามผู้บริหาร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายล้วน บุญภมร ครูใหญ่ พ.ศ. 2470-2494
2 นายทิวา ศุภนิมิตร ครูใหญ่ พ.ศ. 2494 - 7 สิงหาคม 2499
3 นายถวิล ภู่สุวรรณ ครูใหญ่ 8 สิงหาคม 2499 – 4 กันยายน 2501
4 นายชนะ กำศิลปชัย ครูใหญ่ 5 กันยายน 2501 – 1 พฤศจิกายน 2505
5 นายถวิล ภู่สุวรรณ ครูใหญ่ 2 พฤศจิกายน 2505 – 7 พฤษภาคม 2506
6 นายศิริ เสมาชัย ครูใหญ่ 8 พฤษภาคม 2506 – 30 กันยายน 2523
7 นายอำภรณ์ คำสกุล รักษาการณ์ตำแหน่งครูใหญ่ 1 ตุลาคม 2523 – 28 ตุลาคม 2523
8 นายประหยัด ไชยนวรัตน์ ครูใหญ่ 28 ตุลาคม 2523 – 6 กันยายน 2525
9 นายอำภรณ์ คำสกุล รักษาการณ์ตำแหน่งครูใหญ่ 7 กันยายน 2525 – 17 ตุลาคม 2525
10 นางนิสา สุริยัน รักษาการณ์ตำแหน่งครูใหญ่ 18 ตุลาคม 2525 - 20 มีนาคม 2526
11 นางนิสา สุริยัน ครูใหญ่ 21 มีนาคม 2526 – 1 ตุลาคม 2531
12 นางนิสา สุริยัน อาจารย์ใหญ่ 2 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2539
13 นางเพ็ญศรี อุปถัมภ์ อาจารย์ใหญ่ 1 ตุลาคม 2539 – 29 มิถุยายน 2541
14 นายวิชิต ไวทยานุวัตติ อาจารย์ใหญ่ 1 กรกฎาคม 2541 – 4 สิงหาคม 2546
15 นายวิชิต ไวทยานุวัตติ ผู้อำนวยการ 5 สิงหาคม 2546 – 15 ตุลาคม 2547
16 นายมนพ ดิษฐปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 16 ตุลาคม 2547 – 7 ตุลาคม 2550
17 นายบรรลือ สมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 8 ตุลาคม 2550 - 16สิงหาคม 2552
18 นายจักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา 17 สิงหาคม 2552 - ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นจัดการศึกษาพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจภูมิปัญญาไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวพร้อมเทคโนโลยี ”

คำขวัญ

วินัยนำ ล้ำวิชา พัฒนาชีวิต อุทิศเพื่อชุมชน

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักช่วยเหลือตนเองประกอบอาชีพสุจริต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมด้านกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ป้องกันสิ่งเสพติด
6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อักษรย่อ

ทอ.๑

ปรัชญา

“ สุตํ ปํญญาย วฑฺฒนํ ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา”