ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายจักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร
[email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม