ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายรอสี ใบกาด็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สำเร็จการศึกศึกษาจากโรงเรียนบ้านโคกประดู่ ระดับมัญมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำเร็จการศึกษาจากโงเรียนแสงประทีปวืทยามูลนิธิ ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหาร สาขา เศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การบริหารการศึกษา