ประวัติ

โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ตั้งอยู่ เลขที่ 22 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ความเป็นมาของโรงเรียนนั้นเดิมที่ชื่อ “บาลัยเซาะฮ์เขาน้อย” ก่อตั้งโดยท่านครูฮัจญีอุสมาน ใบกาเด็ม และความร่วมมือของชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้าน คือ ชาวบ้านเขาน้อยเหนือ และชาวบ้านเขาน้อยใต้
ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นปอเนาะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2509 โดยใช้ชื่อปอเนาะ “นะห์ฎอตุชชุบบาน” และได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเปิดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ

• ปี พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากปอเนาะ “นะห์ฎอตุชชุบบาน” เป็นโรงเรียนแสงประทีปวิทยา
• ปี พ.ศ. 2520 ได้รับอนุญาตเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ1)
• ปี พ.ศ. 2522 ได้รับอนุญาตเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1)
• ปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนจากโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• ปี พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ปี พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
• ปี พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนจากมาตรา 15 (2)เป็นมาตรา15 (1)
• ปี พ.ศ. 2541 ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ภายใด้การดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการเรียนสอนโดยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ สรรพวิชา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตจริง มีความมุ่งมั่นที่จะเชิญชวนและเผยแพร่ให้ผู้อื่นสู่การปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำสามารถครอบครัวและสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีความต้องการที่จะเสียสละเวลา ทรัทย์สินและอุทิศตนต่อกิจการงานส่วนรวม

อักษรย่อ

สทม.

ปรัชญา

วิชาการเป็นเลิศ เชิญชูศาสนา นำพาสังคม อุทิศตนเพื่อส่วรวม