ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายบวร ภูแสงศรี
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาไทย ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารการศึกษา