ประวัติ

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2501 บนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 91 ตรว. มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน คือบ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 1 และบ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก
จ.กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 3

วิสัยทัศน์

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก พัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งรัฐราษฎร์ร่วมจัดการศึกษา

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
นำเทคโนโลยี มีชีวิตที่พอเพียง
หลีกเลี่ยงอบายมุข

พันธกิจ

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเรียนเป็นคนเก่ง
2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความสุข
3.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ
4.พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย
5.ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

นักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนเป็นคนดีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อักษรย่อ

น.น.ก.

เพลง

สถานศึกษางามเด่นเป็นสง่า ชาวประชาต่างชื่นชมสมศักดิ์ศรี
น.น.ก.สรรสร้างสิ่งดีดี หวังศิษย์มีความก้าวหน้าสถาพร
ฯลฯ

ปรัชญา

การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ