บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายทรัพย์ ปราณี
ครู ต.ศ. 3
นายฉลอง วันดี
ครู คศ.3
นางอนงค์ วันดี
ครู คศ.3
นางสมส่า ศรีมี
ครู คศ.2
นางประไพย โกศล
ครู คศ.3
นางจันทร์เพ็ญ ซาเหลา
พนักงานราชการ
นายสำราญ แก้วอาจ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสุทัศน์ อาษาราช
วิทยากรพิเศษ(ตะกร้อลอดห่วง)
พระอาจารย์ดงพร ขันติวโร
วิทยากรครูพระ
นายพิมพ์พา ชาวงษี
นักการภารโรง