ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมเดช วงศ์อ่อนตา
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
การศึกษา มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสมบูรณ์ กันหา
ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ( กศ.บ.) จากมาหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก จบการศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นายสมัคร มงคลวัจน์
ครูใหญ่