บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางทิพวรรณ มังคลาภรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษามหาบัณทิฑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางกุหลาบ แหยมนาค
วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นางสมหมาย อินทร์บุหรั่น
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
นางสาววันทนา บุญจอม
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาง.............
วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางดาวใจ ชมกลาง
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
นางละม่อม แก่นชา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นางมาลี ลาคำ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
นางวศินี อุ่นเรือน
ครู คศ. 1
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับ 3(ม.4-6)
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายปิยะ ศึกษา
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
นายวินิจ กล่ำอินทร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นางอมรลักษณ์ บุญมา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
นางกุณฑีรา กล่ำอินทร์
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นายมนัส ไสลภูมิ
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บันฑิต วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นายบุญมี ทวีทรัพย์
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
นายประเจน โพธิ์สุวรรณ
วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นางกานต์กมล สังข์ทอง
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นายฉลอง ศรีบุญมี
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาตร์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
นายชนายุทธ อ่างหิรัญ
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
นายชำนาญ จันมา
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
นางปพิชญา รักษาศรี
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
นางสาวนารี ปรีดี
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
นายสงกรานต์ พรมทอง
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
นายวิศณุ ลาคำ
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางพรรณี พุทธา
วิทยฐานะครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน
นาง...................
นายวิทยา บุญมา
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศบ. ชีววิทยา โทเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปี2525
นางธิดา มาสีจันทร์
[email protected]
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คบ. วิทยาลัยครูสวนดุสิต
นาง..................
วิทยฐานครูชำนาญการ
นางปราณี อุดพ้วย
วิทยฐานะครูชำนาญการ
คบ.สังคมศึกษา
นางดวงใจ คำแว่น
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คบ.การประถมศึกษา
นางดอกเกต โภคาเพชร
-
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน
- ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
นายวิชชากร สุนลี
[email protected]
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
นายจำรัส วงษ์ศรีรักษ์
เจ้าหน้าที่บริการ
นางดรุณี ชัยสา
ครูผู้ดูแลนักเรียนพิเศษ
ปริญญาตรี คบ. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์