ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ริมทางหลวงสายน้ำดุก-บ้านหวาย โดยอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายหล่มสัก- ชุมแพ ตรงบริเวณศูนย์สร้างทางหล่มสัก (เดิมชื่อ ศูนย์เครื่องมือกล ) เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร มีประวัติโรงเรียนดังนี้
พ.ศ. 2514 นายใหม่วงศ์ศรีรักษ์ อดีตนักการภารโรงคนแรก ได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ( สาขา ) บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 ไร่ 3 งาน โดยได้รับงบปนะมาณการก่อสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ 015 ราคา 450,000 บาท จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน
พ.ศ. 2515 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2515 เปิดทำการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ที่ตั้งอยู่ หมู่ 12 ตำบลปากช่อง อำเอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายสมัคร มงคลวัจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2519 ย้ายไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไขว่ นายสมบูรณ์ กันหา เดินทางมารับตำแหน่งแทน
พ.ศ. 2520 ทางราชการได้มีคำสั่งให้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า
“ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ”
พ.ศ. 2521 ทางราชการมีคำสั่งให้ยุบชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทั่วประเทศ และให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติจากทางราชการในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งครูให่ เป็น อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2534 ได้รับเลือกให้เข้าโครงการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเปิดทำการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นปีแรก พร้อมกับได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 970.000 บาท แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งต่อมา ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ 280,000 บาท ก่อสร้างเพิ่มเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2540 ได้รับการอนุมัติจากทางราชการให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
พ.ศ. 2541 ทางราชการได้โอนโรงเรียนบ้านปากช่อง ให้มาเป็น โรงเรียนสาขา ของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล โดนใช้ชื่อว่า โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สาขาปากช่อง
พ.ศ. 2545 นายสมบูรณ์ กันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุทางราชการ จึงได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ มังคลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
พ.ศ. 2546 นายสมเดช วงศ์อ่อนตา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่อมือกล มีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ 3 งาน อาคารเรียนจำนวน 3 หลัง 23 ห้องดเรียน ห้องน้ำห้องส้วม 4 หลัง 15 ที่นั่ง อาคารโรงอาหาร(งบประมาณจัดหาเอง สร้าง พ.ศ. 2538 ) จำนวน 1 หลัง อาคารหอสมุดโรงเรียน ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่มีจิตศรัทธาและให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียน ในรูปแบบของการจัดงานการกุศลรูปแบบต่างๆ
จำนวนบุคลากร ในปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนทั้งหมด 446 คน ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552 ) แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 32 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 142 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 272 คน ครูและผู้บริหารทั้งหมด 34 คน เป็นชาย 1คน หญิง 23 คน อัตราจ้าง จำนวน 1 คน
นักการภารโรง 1 คน
ในปีการศึกษา 2552 นี้
ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน ด้านการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล นอกจากงบประมาณที่ทางราชการจัดให้แล้ว ยังได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก คณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่มีจิตศรัทธาและให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียน เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน วิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา ส่วนปัญหาภายในองค์กรคือ การขาดแคลนอาคารเรียน และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ ตลอดทั้งบุคลากรที่ทำการสอนส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ยเกิน 48 ปี สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาเอก โท การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ละงานจึงค่อนข้างจะล่าช้า
ภารกิจและข้อมูลพื้นฐาน
ภารกิจหลัก
1. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้เด็กในวัย 4-6 ปี ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อนเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 - 2
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและรอบๆบริเวณโรงเรียนที่ผู้เรียนและผู้ปกครองมีศรัทธาสมัครใจมาเข้าเรียน
3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วไม่สามารถไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนมีชื่อในระดับอำเภอ ให้ได้มีที่เรียนและจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จนถึงปัจจุบัน
ภารกิจตามนโยบายของต้นสังกัด
1. เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
2. นักเรียนมีระเบียบวินัย
3. โรงเรียนร่มรื่น สะอาด สวยงาม
4. นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน
ด้านคุณภาพการศึกษา
ก. ด้านคุณภาพนักเรียน
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความรู้ความสามารถชนะเลิศในการแข่งขันระดับต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข. ด้านคุณภาพครู
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงงานในหน้าที่ ให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ จากแหล่งวิชาการต่างๆ เช่น จากการศลาศึกษาต่อ เข้าร่วมอบรม สัมมนา ค้นคว้าจากสื่อ IT ต่างๆ การรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. ด้านคุณภาพผู้บริหาร
ผู้บริหาร บริหารจัดการกิจการภายในโรงเรียนตามนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 โดยระบบการทำงานเป็นทีม ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการต่างๆ สร้างระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านวิชาการ บริหารทั่วไป บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองของท้องถิ่น พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและรู้จักตัวตนของตนเอง บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

คำขวัญ

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย นิสัยประหยัด ห่างไกลยาเสพติด

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองของท้องถิ่น พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและรู้จักตัวตนของตนเอง บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

เป้าหมาย

1. เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
2. นักเรียนมีระเบียบวินัย
3. โรงเรียนร่มรื่น สะอาด สวยงาม
4. นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน

อักษรย่อ

น.ศ.

ปรัชญา

รักท้องถิ่น เห็นคุณค่าและรู้จักตัวตนของตนเอง