ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายปณชัย จันต๊ะ
-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น
นายทวี ปรารถนา
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
อนุปริญญา รัฐประศาสนศาตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น
นายสีคำ หลวงพระบาง
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
ประถมศีกษาปีที่ 6