บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมภพ เครือคำอ้าย
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยารามคำแหง
นายสราวุต กล่ำกลาง
-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทริน์
นางสาวรัชนีกร ยอดสุวรรณ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาววาสนา นามสกุล ปวงจักร์ทา
[email protected]
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสุนิสา ทองมา
-
ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ
ปริญญาตรีบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรปริญญาโทบริหาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเศวร
นายนักรบ เดชเดชะ
-
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ
ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายอุทัย แก้วมาลัย
-
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี(พลศึกษา) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทรืน์
นางอันธิกา ใจยะสิทธิ์
-
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท ศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทริน์
นางสาวอัญชิสา ทองทาสี
-
ครูผู้ช่วย
-
นายพรหมพิริยะ เครือใจ
[email protected]
ผู้ช่วยครู
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัญฑิต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
นางสาวนพคุณ อุปสอด
-
ผู้ช่วยครู
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสุพร สายใยรักษ์
-
ครูผู้สอน
กำลังศึกษาต่อ เอกปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนแม่สอด
นางสาวญาณิศา ธนะสารคีรี
-
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีนน ตชด.ท่านผู้หญิงทวีมณีนุชมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
นายชาญวิทย์ ด่านบุพชาติ
-
ครูภาษาปากะญอ
-