ประวัติ

ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ ตั้งอยู่บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ต. พระธาตุผาแดง อ. แม่สอด จ.ตาก เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ 1 มีนาคม 2531 โดย มีตำรวจตระเวนชายแดนจากหมวดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ร่วมกับราษฎรบ้านถ้ำเสือ สร้างอาคารเรียนไม้ถาวร ขนาด 9 x 17 เมตร 2 ห้องเรียน 1 หลัง ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 15 ไร่ พ.ต.อ.เทโพ ตรีชนะ ให้ พ.ต.ท.นิวัฒน์ นาคโสมกุล ผบ.ร้อย ตชด.346 จัดส่ง จ.ส.ต.นิวัฒน์ พุฒิวงศ์ ทำหน้าที่ครูและบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ว่าจ้างนายไชยันต์ ทูนจาตุรงค์ ทำหน้าที่ครูช่วยสอน วันที่ 29 ธันวาคม 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมร.ร.ปจว.ตชด.บ้านถ้ำเสือ (เสด็จฯ ครั้งที่ 1 ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 พล.ต.ต.โกวิท วัฒนะ ผบช.ตชด.มีคำสั่งจัดตั้ง ร.ร.ปจว.ตชด.บ้านถ้ำเสือ เป็น ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ พ.ต.อ.ประยูร แพงสวัสดิ์ ผกก.ตชด.34 มีคำสั่งมอบหมายให้ ด.ต.ไพบูลย์ บุญเจริญ ส.ต.อ.บุญมี ล่องทอง และนายสมพิษ คุรุเจริญ ทำหน้าที่ครู เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด. บ้านถ้ำเสือ อย่างเป็นทางการ ( เสด็จฯ ครั้งที่ 2 ) วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2540 ชมรมน้ำใจสู่ชนบท สถาบันราชภัฏจันทรเกษม นำงบประมาณ 350,000 (สามแสนห้าหมื่นบาท) จากสโมสรไลออนส์ มหาจักร กรุงเทพฯ จัดสร้างอาคารเรียน 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง วันที่ 29 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ เพื่อติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการพัฒนา 3 หมู่บ้าน ( เสด็จฯ ครั้งที่ 3 ) วันที่ 28 ธันวาคม 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ เพื่อติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการพัฒนา 3 หมู่บ้าน (เสด็จฯ ครั้งที่ 4) วันที่ 28 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ เพื่อติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการพัฒนา 5 หมู่บ้าน ( เสด็จฯ ครั้งที่ 5 ) วัน 28 พฤษภาคม 2550 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการมอบโอนโรงเรียนฯ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 ให้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีครู ตชด.ทำหน้าที่เป็นครู พี่เลี้ยง จำนวน 2 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย 59 คน นักเรียนหญิง 50 คน รวม 109 คน ครูผู้ช่วย 7 คน ผู้ช่วยครู 1 คน บุคลากรทางศึกษา 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คน รวมมีครู จำนวน 11 คน นักการภารโรง 1 คน บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 12 คน จัดพิธีโอนอย่างเป็นทางการโดยนายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบโอนให้กับนายสมนึกชื่นนิยมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 วันที่ 17 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ เพื่อติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการพัฒนา 5 หมู่บ้าน ( เสด็จฯ ครั้งที่ 6 ) ปัจจุบัน ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย 73คน นักเรียนหญิง 35 คน รวม 118 คน ครู ค.ศ.3 3 คน ครู ค.ศ.2 2 คน ครู คศ.1 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน ผู้ช่วยครู 2 คน ผู้ดูแลเด็ก 1 คน ครูสอนภาษาถิ่น 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน รวมมีครู จำนวน 12 คน นักการภารโรง 1 คน บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 13 คน

วิสัยทัศน์

สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต
สัมฤทธิ์ผลการเรียน

คำขวัญ

เด็กรุ่นใหม่ ใฝ่ศึกษา อนามัยดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม

พันธกิจ

พันธกิจ (Mision) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ มีพันธกิจหลักที่สำคัญซึ่งทางโรงเรียนจะต้องปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2550–2559 เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ตชด. , วิสัยทัศน์ตลอดจนงานโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดังนี้ 1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามหลักเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม 3. ส่งเสริมและพัฒนา 8 ดำเนินโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ ตามแผน กพด. ระยะที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปีการศึกษา 2559 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น เกิดความสัมพันธ์ ยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Vision)
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมปละสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชีพ 3. โรงเรียนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
5. ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีสมรรถนะของสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีจิตสาธารณะ
6. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาการและการแข่งขันของประเทศ 7. สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น เกิดความสัมพันธ์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และยั่งยืน
8. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือให้เพียงพอ

อักษรย่อ

ตชด.ถ.ส.

เพลง

-

ปรัชญา

สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน