ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวบุญรัตน์ ถึงวงศ์
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นางสาวบุญรัตน์ ถึงวงศ์
ครูใหญ่โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคาระห์
บริหารการศึกษา