ประวัติ

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ก่อตั้งโดยหลวงพ่อประเสริฐ
โอภาโส (หลวงพ่อหมอ) ด้วยความอนุเคราะห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ทรงเป็นผู้ให้ความสะดวกในการติดต่อจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน มุ่งเน้นให้มีความรู้ทาง
วิชาการ มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม บรรยากาศเอื้ออำนวยกับนักเรียน
ยึดมั่นในระเบียบ ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน

คำขวัญ

ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน