ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายศุภวิชญ์ ปัญญาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
กฤษณะ เครืออยู่
[email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา