ประวัติ

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2485 ก่อตั้งด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวบ้านได้บริจาคที่ดินสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1หลัง
โดยมี นายถึง ปรวณแก้วมณี เป็นครูใหญ่
เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ต่อมาในปี พ.ศ.2500 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4
พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ซ 3ห้องเรียน 1หลัง
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข 4 ห้องเรียน 1หลัง
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่6 รวม 8 ห้องเรียน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision)
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ ตามวิถีประชาธิปไตย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

คติพจน์
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

พันธกิจ

พันธกิจ (mission)
1. จัดการศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความเสมอภาค
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียนและท้องถิ่น
3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพและมีความปลอดภัย
4. พัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทุกประเภท
5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
6. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย

เป้าประสงค์ (GOAL)
1.นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัด
การเรียนการสอน
2.เด็กในเขตบริการได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนทุกคน
3.บุคลากรมีความรู้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
4. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย
5. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

อักษรย่อ

ท.ป.

เพลง

-

ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน
• โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า
“ประพฤติดี มีคุณธรรม นำวินัย ใฝ่ความรู้