บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ธัญชนก พูนยศ
[email protected]
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
อุดม บูลย์ประมุข
[email protected]
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
รุ้ง นอนา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
มงคล นอนา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
นภสร อุดปิน
ครู จ้างสอนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ศรีไพร จันทร์ฟู
ครู จ้างสอนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
อนุปริญญาตรี สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนตาก
ชาญณรงค์ วงษ์ยาทัน
ครู จ้างสอนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
ปริญญาตรี
นายลำพัน บูลย์ประมุข
ไม่มี
ช่างปูน ชั้น 2
มศ.3
นางสาวกนกวรรณ โม้คำ
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล