ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
สกุณา นันธะชัยเดชากุล
kunariko@hotmail [email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คบ.เกียรตินิยมอันดับ1 ศษ.ม การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่