ประวัติ

โรงเรียนบ้านไร่ ก่อตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2510 ปัจจุบันครบรอบ 44 ปี ผู้อำนวยการ นางสกุณา นันทะชัย

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
อนุรักษ์มวยไทยโบราณ
ประสานชุมชน
นักเรียนทุกคนยิ้มไหว้ทักทายดี

คำขวัญ

อนุรักษ์มวยไทย
ยิ้มไหว้ทักทายดี

พันธกิจ

บริการจัดการศึกษาให้นักเรียนอายุ 4-12 ปี ที่อยู่ในวันเรียนในเขตและนอกเขตบริการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติและหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ให้บริการชุมชน

เป้าหมาย

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่ถนัด อยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุข
บุคลากรทุกคนเป็นครูมืออาชีพ
ชุมชน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ชุมชนโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมมือกันจัดการศึกษา

อักษรย่อ

บ.ร.

เพลง

บ้านไร่ ใฝ่ศึกษา พัฒนาสามัคคี
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งที่ ช่วยสังคม
บ้านไร่ ใฝ่ธรรมมะ ทุกคนจะหมั่นอ่านเขียน
ใฝ่ใจและพากเพียร รักโรงเรียนบ้านไร่จริง

ปรัชญา

วิริเยน ทุขมัจเจติ