บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายธวัช รังสิยารมณ์
ครู
ปริญญาตรี
นางเหรียญทอง รังสิยารมณ์
ครู
ปริญญาตรี
นายขนัด กันทาทรัพย์
ครู
ปริญญาตรี
นางสาวภูษณิศา กันทาอินต๊ะ
ครู
ปริญญาตรี