ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน (คศ.3)
1.ประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.เชียงรายวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 2.มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 3.ปกศ.สูง วิทยาลัยครูเชียงราย 4.ปริญญาตรี การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 5.ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่