บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสิงห์คาร จินะกาศ
[email protected]
ครู คศ.2 ชำนาญการ
1.ประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.บ้านเหมืองลึก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 2.มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.จักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน 3.ปริญญาตรี ราชภัฏเชียงราย คบ.บริหาร
นายพิสัณฑ์ อภิวงค์งาม
ครู คศ.2 ชำนาญการ
1.ประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.บ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2.มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.จักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน 3.ปริญญาตรี มหาวิทยาบัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง
[email protected]
ครู คศ.2 ชำนาญการ
1. ประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.บ้านร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 2. มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.เจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.แพร่ 3. ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาลำปาง 4. ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
นายแสวง จับใจนาย
ครู คศ.2 ชำนาญการ
ปริญญาตรี เอกประถมศึกษา
นายทองสุข โพธิษา
ครู คศ.2 ชำนาญการ
1.ประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 2.มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.พานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย 3.ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
นายพรสวรรค์ แก้วเทพ
ครู คศ.2
1.ประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.บ้านดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2.มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.ดอกคำใต้วิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 3.ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงราย คบ.คณิตศาสตร์
นางสาวมาลี อานันทนะ
ครู คศ.2 ชำนาญการ
1.ประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.พระหฤทัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3.ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางอภัยรันต์ สมควร
ครู คศ.2 ชำนาญการ
นางกิตติมา หอมรส
ครู คศ.1
นางละอองดาว พระพรเพ็ญ
ครู คศ.2 ชำนาญการ
นางบุญเพียร อภิวงค์งาม
ครู คศ.2 ชำนาญการ
นางปทุม ก๋าละ
ครู คศ.2 ชำนาญการ
1.ประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.ผดุงวิทย์ อ.เมือง จ.ลำปาง 2.มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.ลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง 3.ปริญญตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
นางอัจฉรา พรินทรากุล
ครู คศ.2 ชำนาญการ
1.ประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2.มัยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.พะเยาวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา 3.ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
นางจุฑาทิพย์ ใจแปง
ครู คศ.1