ประวัติ

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีพื้นที่ 125 ไร่ 3 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจำนวนทั้งสิ้น 15 คน พื้นที่บริการของโรงเรียน คือบ้านหนองหล่ม บ้านห้วยส้ม หมู่บ้านในตำบลเจดีย์หลวงและตำบลใกล้เคียง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีการบริหารงานเป็นทีม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยใช้กิจกรรม สื่อ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดระบบงาน อาคารสถานที่สวยงาม ทันสมัย บุคลากรแสวงหาความรู้ มีทักษะ สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น บริเวณสะอาด มารยาทงาม

พันธกิจ

- โรงเรียนมีการบริหารงานเป็นทีม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้
เรียนได้พัฒนาทุกด้าน
- จัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย
- จัดระบบงานอาคารสถานที่ให้สวยงามโดยใช้กิจกรรม 5 ส

เป้าหมาย

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านและมีทักษะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนาผู้เรียนทุกด้านตามศักยภาพทั้งวิชาการ กีฬา จริยธรรม ทักษะ ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคลทั่วไป โดยกำหนดให้ประชากรทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

อักษรย่อ

จดพ.