ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางนุชจารี สว่างวรรณ
นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
นายพิชัย สีมามหรรณพ
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
พระปลัดมานับ ปภสสฺโร
อุปนายกสมาคม คนที่2
นายสมเดช ศรีสุข
เลขานุการ
นายโสภณ พัฒนะอิ่ม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางทองมา ใจมุ่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรประภา บุญเรือง
เหรัญญิก
นายสุนีย์ พิบูลย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายบัวแดง ขันธวุธ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายพงษ์ศักดิ์ แสงโพธิ์ศิริ
ประชาสัมพันธ์
นางจินตนา รุ่งเรืองวงศ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางอรวรรณ วิสาละ
ปฏิคม
นางจินดา ดีสุกใส
ผู้ช่วยปฏิคม
นายเฎชา ทองนาค
นายทะเบียน
นางเกณิกา จิรพงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายทะเบียน