วิสัยทัศน์

ผู้บกพร่องทางจิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมยอมรับ มีเครือข่ายทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

พันธกิจ

๑) สนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา ฟื้นฟูที่มีคุณภาพและครอบคลุม
๒) สร้างการยอมรับของสังคม
๓) สร้างความเข้มแข็งกังองค์กร

เป้าหมาย

๑) ผู้ป่วยจิตเวชได้รับบริการในการรักษา การฟื้นฟู ที่สะดวกเหมาะสม ทั่วถึงและเท่าเทียมจากสถานพยาบาล
๒) ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
๓) ผู้ป่วยมองเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือ ประกอบอาชีพได้
๔) ญาติ ชุมชน สังคมยอมรับ ให้โอกาส และสนับสนุนแก่ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นปกติสุข
๕) ผู้ป่วยและญาติได้รับการพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย และกฎหมาย
๖) เครือข่ายองค์กรมีการขยายตัวและมีความเข้มแข็ง

อักษรย่อ

สบจ.