ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอรอนงค์ สุดใจ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ(รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นางสาวลำเพย ทินสมุทร
ครูวิทยฐานะชำนาญการ(รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล)
นางพรทิพย์ อุ่นจันทร์
ครูวิทยฐานชำนาญการพิเศษ(รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณ)
นางสุมามาลย์ คลังนุช
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ)