บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางพรทิพย์ อุ่นจันทร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสุมามาลย์ คลังนุช
ครู วิททยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐกร กั๋งเซ่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลำเพย ทินสมุทร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวดารารัตน์ หลงห่วง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางกานต์ชนิต วงศ์ทอง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางอรอนงค์ สุดใจ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาธิตา กิจสาลี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา นราเกตุ
ครู
นายชัยยล แสนธิไชยยา
ครู ค.ศ.1
นายสมเกียรติ หวังเอื้ออัตตชน
[email protected]
ครู ค.ศ.1
นางสาววราภรณ์ ยิ้มแย้มแสง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
นางสาวชงโค ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง อบจ.(หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
นางสาวอุมาพร พุฒลา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
นางสาวอุทุมพร สถานสถิตย์
ครูอัตราจ้าง อบจ.
นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง
ครู SP2
นางสาวนิตยา ศรนุวัตร
ครูอัตราจ้าง โรงเรียน
นายสำรวม เหลืองขมิ้น
ช่างระบบน้ำ
นางสาววราภรณ์ พรมทอง
ครูธุรการ
Ms.Andylyn P. Suan
English Teacher
นางสาวสุชานัน พัชโรรส
[email protected]
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ศศ.บ. รามคำแหง (ภาษาอังกฤษ) ป.บัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวธนัชชา เรืองทอง
ครูอัตราจ้าง อบจ. (หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ)
นางสาวขจีรัตน์ ล้นหลาม
ครูพี่เลี้ยงสพฐ.
นางกิ่งแก้ว กุสุโมทย์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ คลังนุช
ครูอัตราจ้าง อบจ.
นางสาวพัชรา โตทอง
ครูอัตราจ้าง อบจ.