วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ได้มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

คำขวัญ

เลิศคุณธรรม ล้ำวิชา กล้าถูกทาง

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ยุติธรรม ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

อักษรย่อ

ร.น.