ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายชัยมงคล บุญช่วย
-
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี บริหารการศึกษา
นายศราวุธ ภักดีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลุง
นายวิทยา วัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการ
ป.บัณฑิต เอก บริหารการศึกษา
สมเกียรติ หล่าจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี วิชาเอก ชีววิทยา