ประวัติ

โรงเรียนบ้านห้วยลุง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลุง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านหัน 8 (วัดบ้านห้วยลุง) เปิดทำการสอนวันที่ 1 มิถุนายน 2483 โดยนายอำเภอสีคิ้ว เป็นผู้จัดให้ดำเนินการสอนได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดห้วยลุง เป็นที่เรียนมีนักเรียนชายหญิง 53 คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4มีนายพรม ดีสูงเนิน เป็นครูใหญ่คนแรก
โรงเรียนบ้านห้วยลุง มีพื้นที่จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 จำนวน 6 ไร่ ปัจจุบันวัดบ้านห้วยลุงใช้ประโยชน์ แปลงที่ 2 เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน พื้นที่จำนวน 30 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา มีอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง อาคารทศพรวิชัย จำนวน 1 หลัง ห้องสุขา จำนวน 1 หลัง มีระยะทางห่างจากอำเภอสีคิ้ว 17 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 62 กิโลเมตร
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยลุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านกฤษณา ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านโนนรัง ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหนองบัวน้อย ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
สภาพการคมนาคม
ระยะทางจากโรงเรียนบ้านห้วยลุง ถึงจังหวัดนครราชสีมา 62 กิโลเมตร และระยะทางจากโรงเรียนบ้านห้วยลุง ถึงอำเภอสีคิ้ว 17 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ สภาพเส้นทางในการคมนาคมใช้การได้ตลอดปี ร้อยละ 90 (ฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ถนนมีโคลนตมบ้างเล็กน้อย)
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาชนบ้านห้วยลุง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไร่อ้อย เลี้ยงโค ไก่ สุกร กระบือ ทำนา ซึ่งจะได้ผลดีเฉพาะบางปีเท่านั้น ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 25,000 บาท/คน/ปี
ข้อมูลด้าน อาคารสถานที่ อาคารประกอบ บริเวณสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านห้วยลุงมีอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้
 อาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ. จำนวน 1 หลัง 7 ห้องเรียน
และ ต่อเติมอาคารชั้นล่าง จำนวน 6 ห้อง งบบริจาค
1. อาคารประกอบ
2. อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ 1 หลัง
3. ห้องน้ำห้องส้วม สร้างเอง 2 หลัง 7 ที่
4. ห้องน้ำห้องส้วม งบประมาณ แบบ สปช.601/26 1 หลัง 4 ที่
5. เรือนเพาะชำ สร้างเอง 1 หลัง
6. ร้านค้าสหกรณ์ สร้างเอง 1 ห้อง
7. อาคารชั้นอนุบาล บริจาค 1 หลัง
2
8. ที่แปรงฟัน บริจาค 1 ที่
9. ที่นั่งพักผ่อน บริจาค 5 ที่
10. ห้องตัดผม สร้างเอง 1 ห้อง
11. ห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ สร้างเอง 1 ห้อง
12. สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสถานที่จัดกิจกรรม
13. สนามเด็กเล่น 1 สนาม งบบริจาค
14. สนามฟุตบอล 1 สนาม สร้างเอง
15. สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม งบบริจาค
16. สนามตะกร้อ 1 สนาม สร้างเอง
17. สถานที่ออกกำลังกาย 1 แห่ง สร้างเอง
18. ห้องประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ 1 ห้อง งบบริจาค
19. บ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ งบประมาณ กสช. และกรมประมง
20. บ่อเลี้ยงปลา งบบริจาค
21. เล้าไก่ งบบริจาค

วิสัยทัศน์

พัฒนาทุกด้าน โดยประสานกับชุมชน ทุกคนมีคุณธรรม สู่คุณภาพอย่างแท้จริง

คำขวัญ

วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
ผู้นำด้านวินัย ใฝ่การพัฒนา

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนเกิดทักษะการคิด การตัดสินใจ การสื่อสาร การแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการแก้ไขปัญหาในการเผชิญชีวิตอย่างมีเหตุผล อยู่ได้ในสังคมโลกยุคใหม่
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดบริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. ร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพ เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในทุกระดับ

อักษรย่อ

บ.ล.

ปรัชญา

สูสฺ สู สํ ล ภ เต ปญฺ ญํ
ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา